Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. VIII. NO. ii. DECEMBER, 10, 1900. WOKAJUJU MAZASKA WANJI. TIYOPA KIN CIQADAN Q\ CANKU NAKUN O'JISXIYEDAN WIUONI IYAHDE: QA WICASTA TONAXA IYJSYAPI EG£. TIYOPA CIQADAN KIN HE OHNA YA PO.-MATT. 7. ST. MARY'S OKODAKICIYE WICOHAN TAW API. 
FORT TOTTEX. X. D. Okodakiciye unkitawapi kin de "St. Mary's So -iety" eciyaui, omaka 
1886, January wi kin en kagapi. 

Okodakiciye kin de Jesus Hunku, Mary awanwicayake kte ioajevatapi. 

Waniyetu otoiyohi December wi kin en, anpetu 8, okodakiciye kin de 
anuetu tawapi, anpetu kin he en owasin Yutaoi Wakan icupi kta. 

Jesus Hunku inayanpi kta kahnigapi. heon Mary ohinni awanwica- 
hdake kta icekiyapi, qa Marv wicohan waste tawa kin token okihipi 
opapi kta. 

Wakantauka iyokipi unyanpi qa raaka akan woahtani codan unnipiqa 
wiconi kin de en unkitawacinpi kin en Wakantauka ohinni kici unya- 
konpi kte uncinpi kinhan, kobanhanna woiidag umaupi qa Jesus Yutapi 
Wakan en unkicupi kta. 

Ohinni unwastepi kta uncinpi kinhan anoetu otoiyohi waceunkiyapi kta: 

Wicohan waste ohna waunsakapi kta uiicinpi kinban wioowazi wanji- 
dan iyecen wocekiye on wasagiciya naunjinpi kta, ptaya wacekiyapi qa 
wacewicunkiciciyapi kte, qa wowahokonkiye waste on ounkiciyaoi kte. 
heon wi wanji eca wanea qais nonpa uiiKihduwitayapi kte qa wicohaii wa- 
ste ohna wahokon uukiciciyapi kte. 

Omniciye kin en Itancan wanji wacekiye kta, hehan dowanpi kte qa 
hehan taku wicohan waste owasin ohna wahokon kiciciyapi kte. To- 
kaheya wocekiye wicohan cajeyatapi kta, qa ohna onspeiciciyapi kte, na- 
kun tona wocekiye opapi sni hena token wocekiye en awicaupi kta ca- 
jeyatapi kta. 

Tona St. Mary's okodakiciye opapi kin hena wowaonsida akicivuhapi 
kte. Omniciye kin en tohinni cantesin kiciyapi kte sni. Nakun token 
tiwahe tawapi kin ihduwastepi kta cajeyatapi kta. 

Hihnaku canwicakiyapi kte qa cinca tanvan awanwicayakapi aa wa- 
hokonwicakiyapi kte. Ti kin tanyan hduhapi qa wicohan tawa kin owasin 
tanyan awanhdakapi kte. 

Wakantanka nakun atokan eantewicunkiyapi kinhan wicunkicanptaoi 
qa owicunkivapi kte cin. 

Heon tohan okodakiciye kin etanhan wanji waunyazankaoi kinhan ima- 
unkicinipi kte qa token unkokihipi ounkiciyani kte. 

Wi wanji eca womnaye econpi kta qa otoiyohi token okihi kin kaspapi 
ehpeye kta. 

Detanhan tuwe okodakiciye ope kinhan wanaha qa wanapin on maza- 
ska wanji kajuju kte. 

Okodakiciye kin de winohca hihnatonpi qa wiwazicapi heceena opa- 
pi kta. 

Omaka wanji ihuni eca Itancan teca wicakagapi kte. HOKSIXA WAX WAKAX- 
WOHDAKA. x^npetu wan, hoksina wan ocanku 
wan obna ya unkan sinasana wan 
sunKakan aKipa. Hoksina kinsma- 
saoa yuonibanyan wauaha kiyusdo- 
ka, qa itoopta ya cin tica. tuKa sina- 
sapa kin kipan. cins. tahena u wo. 
taku wanji iciwauga wacin." 

Hoksina kin wancabnana aiugj- 
ptan, tuka econ kta awacin sni kin 
tanin. 

"Anpetu wakan hena econhan toki- 
ya vann hwo?" Sinasapa km eva 
nvanga. '-tehan wanciyake sni." 

Hoksina pamahdena najin qataku- 
na ayupte sni. 

Ito, cins, tonan ahake woahtani 
ohdag yai he?" Sinasapa Kin iwan- 
ga. 

'•Wanna kitanna tehan, tuka toka- 
ta anpetu wakan okiwotahena eca- 
mon kta," hoksina kin heya ayupta. 

'•Toka wancabnana den ecanun 
sni? sinasapa kin eya iwanga, "to- 
kata anpetu wakan okiwotahena 
hehanyan yani kta sdonyakiva sni." 

Hoksina kin token okihi woahtani 
ohdake kta cin sni, qa heya, woceki- 
ye wowapi hduha on sni, dehantu 
kin ibduwiyeya okihi sni," keya. 

Tuka Sinasapa kin sunkakan yan- 
ke cin kun hiyu, qa makikceya iyo- 
tanka, *'hoksina kin ihduwiyeya kin 
hehanyan ape kta," keya. Ihduwiye- 
ya kin tehan sni, qa woahtani ohdaka 
ayustan kin hehan sinasapa kin sunk- 
akan iyeiciye, "Wakantanka niya wa- 
ste kta," eyaya iyaya. Hoksina kin 
tiyatakiya kinhda, qa woahtani wo- 
hctake cin on iyuskin, canku icahda 
econ esta. 

Hoksina kin de ohakarn, General 
Sheridan he e, qa cistina kin hehan '•Little Phd" eciyapi qon wicasta 
owasin sdonyapi qa wastedakapi. 
Canku kin icahda woahtani wobda- 
ke cin he ohinni obdaka sa, qa on 
nina iha esta, ohinni woahtani wo- 
lidakapi qa sinasapa kin ecivatan- 
ban yuonibanyan wobdaka ecee. 
General Sheridan wicasta waditaka 
qa takuna kokipe sni heca; tuka ti- 
yata, tawicu, cinca qa takodakupi 
oin on kin, hoksiyopa iyecen wa- 
c-inyuza. Wicasta tanka owasin ive- 
ceca; hunkakepi kin anawio*goptan- 
pi qa wastewieadakapi. 

Hunku wanna kan kin on tipi ku- 
ciyena kic-aga, ocanamani tewankatu- 
ya adi kte snu, hecen watuka kte sni 
,on, kuciyena kicaga. 

General Sheridan Catholic woce- 
kiye tanyan ahopa, qa nakun te cin 
hehan wocekiye wastedake qa okive 
cin he qa wicasta owasin yuonihanpi. ADVENT. 

Christian (Wocekiye) omaka kin 
anpetu tukte tokaheya he? 

Advent anpetu wakan tokaheya 
kin he e. 

Advent he taku he? 

Anpetu wakan tona Christmas ito- 
kab hena Advent eciyapi. 

Advent he taku kapi he? 

Advent he u kta is hi kta kapi. 

Advent econhan tuwe u kta unka- 
pepi he? 

Jesus hoksiyopa Wanikiya unkita- 
wapi kin he e. 

Advent anpetu wakan topa hena 
taku iyacinpi he? 

Omaka kektopawinge topa Jesus 
Christ maka akan hi kin itokam he- 
na iyacinpi. 

Advent econhan wocekiye woecon 
kin taku iyotan abdes pica he? 

Taku nonpa: Hayake to qa woce- 
kiye kin (Rorate) dowanpi. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Totten. -:- North Dakota. PUBLISHED -:- MONTHLY. 

ONE DOLLAR PER YEAR. Entered at the Postoffice at Fort Totten N. Dak. 
as second class matter. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanley, 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. DECEMBER, 10, 1900. Tokeca Advent econhan hayake 
to kin he on pi he? 

Wooekiye kin iyoneunkiciyaoi kta 
iyehantu kiksuya unkiciciyapi cin, 
lieon heyake to un'pi. 

Tokeca Advent Mass-wosnapi econ- 
han Gloria in excelsis Deo dowanpi 
sni he? 

Woahtani on iyopeiciyapi awacin- 
pi kin on odowan de ahiyayapi sni. 
Anpetu tukte en Christmas heca he? 

December wi yawapi 25 kin en 
Christmas anpetu kin heca. 

Anpetu kin he en tuwe tonpi kin 
ofioundapi he? 

Itancan unkitawapi Jesus Christ, 
Wakantanka Oinbintku wicasta ici- 
cage tonpi kin ohoundapi. 

Christmas anpetu kin en wicoiye 
tukte iyotan caje yatapi he? 

St. John wotanin waste tawa kin 
en dena ee, "Wakantanka CinhintKu 
wicasta icicage, qa unkiyepi kin en 
ounyan." 

Christmas anpetu kin en taku 
wanji iyotan econpi tanin he? 

Christmas anpetu kin he en Sina- 
sapa otoiyohi Mass-wosnapi yamni 
econ okihi. 

Mass-wosnapi yamni kin hena to- 
ken eciyapi he? 

Mass-wosnapi tokaheya kin han- 
cokaya, inonpa hahanna, iyamni kin 
anpetu Mass-wosnapi eciyapi. 

Hancokaya Mass-wosnapi kin on 
wocekiye kin taku onspeunkiyapi 
kta cin he? 

Jesus Christ Bethlehem tatanka 
tipi en tonpi kin ohoundapi kta cin. 

Hahanna Mass-wosnapi kin on ta- 
ku onspeunkiyapi kta cin he? 

Hahanna Mass-wosnapi kin on Je- 
sus Christ wowicada on uncantepi 
kin en tonpi kin ohoundapi kta cin. 

Anpetu Mass-wosnapi kin on taku 
onspeunkiyapi kta cin he? 

Anpetu Mass-wosnapi kin on Je- 
sus Cnrist AtKUku maku kin en owi- 
hnike wanin tonpi kin ohoundapi 
kta cin. STANDING ROCK, 
WAKPALA S. D. Nov. 11 1900. 

Dear Eyanpaha; — 

Ito lehanl iapi co- 
nala eDin kta wacin. Tona Cate- 
ohist henicapi kin taku wan aya- 
blezapi kta wacin. Tuwa Catechist 
heca kte cin wicohan lena un iyoptin 
kta. Tuwa wowapi wakan tanyan 
okahniga na olowan tanyan onspe 
kinhan he catechist heca kta. Ho 
le awacinpi ye! Hekta Eyanpaha el 
catechist hecapi kte cin taku tona 
econpi kte cin oyaka, na heya: Ista- 
gonga wan istagonga wan kaska aye 
cin nonpin ohloka oiyohpayapi kte 
sni he? eye lo. Heon tuwa catechist 
heca kte cin iye wookahnige tawa 
kin on wowasi econ kta, na tuwa he- 
ca kin he titakuyepi on wowasi econ 
kte sni. tkaive wiyukcanpi tawa kin 
he tohanyan hecin klutanin kta, na 
ins Bishop lecel eya: Wicasa wakan 
ob yaunpi kin hena iye slolniyanpi; 
heon tuwa heca kte cin he iye kahni- 
gapi kta, eye lo. Heon tuwa cate- 
chist heca kin iye owanji on na tita- 
kuve wanji ecakicun kin he cate- 
chist heca kta okna sni; heon heca 
kin hena tokel oyakiliipi wicohan 
nitawapi kin okna wowasi ecanonpi 
kta ivecetu we lo. Ho hehanyan 
epin kta wacin. 

Tuwa kesa Eyanpaha kin iyacupi 
kta iyecetu we lo. Na he el taku 
waniikii oyakahniga kta iyecetu 
we lo. Nov. 11 el William 

Kahinhpeya, Rock Creek St. Joseph 
okolakiciye etanhan, na Frances 
Mastinskawiu. Sinasna etanhan wa- 
kanKiciyuzapi, Rev. Father Bede 
kicivus wicakiya. Le on taku epin 
kta wacin. Tona le wanlakapi kin 
woawacin wan yuha yaonpi kta iye- 
cetu kin le e ye lo. Tonanicinea ko- 
SKapi na ins wikoskapi hecin hena wi- 
cohan waste le okna nis eya nicinca 
wahokonwicayeciyapi kinhan sanpa 
wicohan waste kin iyopteyayapi kta. 
Nahehanl otoiyohi wocekiye onkopa- 
pi eciyatanhan wacin tankaya na iyo 
kipiya na wicakeya unkopapi kta. E- 
vanpaha kin lecel wahokononkiyaoi, 
he otoiyohi taku kecin onkokahniga- 
pi kta wacin. Lecel eya: Iktomi ta- 
wokaske kin wikcetnna-zaptan akikle 
yecapsaka esa iyena pikiyin kta eye 
lo. Yunkan lecel iye ska wicicagin 
kta. Ho wana Wakantanka el un- 
kiciconzaui: hececa esa taku sni lakes 
wowacinko onyuhapi, na onkakikton- 
japi kta onkokihipi sni. Heon ikto- 
mi tawicohan kin unkiyacinpi; ikto- 
mi kin he wikan wan on wikmuke 
wan kage, na hel taku kinyan hiyupi 
na ikoyakapi ca na wicayute na heon 
hel nion kta okihi kin on kicapsaka- pi esa econkapi sni pikiye lo. He 
iyecel onnagipi kin wocekiye wico- 
han kin heun ni un kta; heon wawi- 
yutan wanji hiyu na kiunkicaksapi 
esa econkapi sni pionkiyapi kta. He- 
conqonpi kin nnnagioi kin wiconi 
owihauke wanica el un kta. Taku 
un piunkiyapi kta he? Le un piun- 
kiyapi kta iyecetu we lo; woahtani 
unkoklakapi kta, na Yutapi Wakan 
unkicuoi kta; heconqonpi kin tohanl 
untapi esa wiconi owihanke wanica 
el unkiyuskinpi kta. Ho eya le taku 
kin ablezapi wacin. Hehanl ake E- 
yanpaha kin nakun taku wan unki- 
pazopi na he ptelyela, iyeweciska 
kta wacin ye lo. Lecel eye lo: Wi- 
casa wan wocantesica yuha cana ma- 
ka akanl takuni he sni kin he iyecel 
cante yuzaoi keve lo. Yunkan lecel 
iyeweciska kta. Wicasa wan woean- 
te sica yuha camia el wiconte ihpe- 
kiyin kta awacin na ins he okna ta- 
wacin sni cana wovuha tona yuha kin 
ihpeyin kta awacin na ins hecel ta- 
wacin sni cana wocekiye el na ins 
mniciyapi esa el yin kte sni awacin. 
Maka akanl tokel niun kte cin, na 
ins nwgi tawa kin tokel ni kta hecin 
hena el ewacin sni. Ho lena Eyan- 
paha kin on wahokonunkiyapi na he- 
na hecetu kin un mis sanpa iyeska 
weciuti we lo. Ho henala epin kta. 
Oyasin micante on nape ciyuzape lo. 

1g N ATI US W H ITK-CI.OUD. . Oct. 1, 1900, Tansnaonwakna omni- 
ciye apikiyani kin Henry Kai giwa- 
kuwa. itancan. Joseph Hintogleska 
okihe. Augustine Wanbli-wiyaka, 
wowapi kaga, Matonapin, mazaska 
awanyaka. Trueley J. Mocasin ? 
lowan itancan. Zitkala ciqala, wa- 
mnayan. J. J. Wing, wiyokihe yu- 
ha. Sunkawanbli, iapi awanyaka. 
Jessie Hupankeska, wayazan awan- 
yaka. Joseph Napehoksila, Ger. 
Wamnivomni, Joseph Matowakanla, 
wigliglapi. 

St. Joseph okolakiciye kin ataya 
wicasa 19. Lena omniciye ospaye 
onpi; lena wicasa kin wocekiye el 
skiuciye wacin kin hecapi. Na he- 
hard tokel woecon yuhapi kin anpe- 
tu wakan 2 omniciye yuhapi na he- 
han wi 1 omniciye yuhapi na wi 
wanji can kaspapi 1 glajuju econ- 
qonpi; na tuwe hi sni can kaspapi 1 
glajuju onkiyapi. Hehan koska 2 
wocekiye on waonsoekiyapi wiwica- 
wangapi na woayupte hena onspeon- 
kiyapi. Ho hena on wocekiye iyo- 
pte onkiciyapi; hehan tuwa waya- 
zan can omniciye tamazaska etanhan 
1. na ins 2, hecekce on yuha waceki- 
ye ai; eva tokel wicasa awacinpi kin 
he iyotan taku oyasin iyuwaste. Ho mitakolapi, wacinyanpi wicohan kin 
el tawacin gluha wacintankapi ye. 

Hehanyan epa wacin. Oyasin na- 
pe ciyuzapi. Nitakolani wanji 
Aug usti s E Wan bli wi v ak a . ST. FRANCIS MISSION, 

ROSEBUD AGENCY, S. D. 

Eyanpaha kin mitakola: — 

Wowapi 

cicu wacin ye lo. St. Joseph okola- 
kiciye qon iehanl oyasin wowicala 
tawapi kin ta naceca, heon tokel on- 
hanpi kta hwo? Eyanpaha kin ma- 
zaska wanji la esa unaupi sni kin he 
e eca na wowapi unqupi sni unkiste- 
capi sni hwo? Na ins bloketu kin 
Lakota wicoskate econpi kin el oun- 
papi kta ca he on iyuknaye unkiciya- 
oi hwo? Mitakolapi, iho, heciyatan- 
han wicowoyake wanji weksuya, wi- 
casa wan cinca ota ca tuktel ti yun- 
kan cinca kin wahokonwicakiyapi 
yunkan, tuktel taku wan wakanyan 
ti ca hel cinca kin ye sni wicasi, na 
omani iyaya yunkan cinca kin honh 
ate taku w r an wakanyan ti keve con 
el unyanpi kte, wanunyakapi kta ca 
eyapi, na el ipi, yunkan ovate wan 
oiyokipiya wicoti ca el ioi kevapi. 
Taku owanyank wasteste na taku 
onahon wasteste na oiyowicakipi kin 
oyasin wanyakapinanahonpi keyaui. 
Ho hece tona el ipi qon hena ake ti- 
yatakiya kupi sni, ena unpi keyapi; 
yunkan wicasa wan cinca wahokon- 
wicakiye cin he Wakantanka e e. 
Na taku wan wakanyan ti kin he 
wakaiiv4ica kin e e keyapi. Iho, vun- 
kan Jesus makata hi kin hehan taku 
wan wakanyan ti kin hel ye sni unsi- 
pi hca ca he nayahonpi. Wakan- 
sica ti kin he etanhan ake tuwa he- 
ktakiya giinapi na Wakantanka ti 
ektakiya yin kte sni keyape lo. Iho 
Jesus omani iyaye sni tka ohinnivan 
onkicipi on, na ake tokata taninyan 
it kta na wicasa sicapi kin hena wa- 
kansica ti el ihpewicayin kta, hel 
oiyokpaza ecee na wicaceya ecee, na 
higlakinskinzapi ecee keyapi. Mi- 
takolapi, wicacaje tanka wan unyu- 
hapiuncinpi na heon ihankonkiciya- 
pi na wakanyeja tewiconhilapi na- 
kun heon ihankonkiciyapi; tuwa cin- 
ca teliila kin taku tawa kin hena 
kicipatan kta hecel cinca kin takuni 
icakije sni cante wasteya on kta, tu- 
wa cinca takuni kicipatan sni kin 
kici wahpa nica kta nakun cinca 
kici wakausica ti el ohinniyan ka- 
kijapi kta, hecel on wicacaje tanka 
wan peta ile na hecel taku ota hu- 
hnahye cin he iyececa. Wicacaje 
tanka kin heon pilaniciyin kta hwo? 
Heon wanihpanica kte lo; caje ni- 
tanka yacin hecin Wakantanka wo- 
cekiye el on wo! Nitakolapi wanji 
he miye ye lo. Oyasin nape ciyu- 
zape lo. WlMLlAM TaTANKALUTA. »I NASA FA WOCEKIYE TAEYANPAHA. MINIWAKAN YATKANPI 

SNI PO. Tuwe wicasta wahtani sa wan 
canku onuni kin etanhan yuho- 
mni kinhan, he wicanagi wan wi- 
conte etanhan eyaku, qa woahtani 
ota akahpe kta e he sdonkiye kta.. 
Jacob 5. 19. Woahtani owasin en 
wanji iyotan tehika, miniwakan ya- 
tkanpi he e; heon tuwe miniwakan 
yatke sa avustankiya qa yuhomni 
km he iyotan wicohan waste econ; 
ake wiconi yuhe kiya qa tiwahe en 
wicakicu. qa tiwahe tawa kin woyu- 
ha qa wookiye wicakicu qa wocekiye 
qa woowotanna en ahdi. Woceki\ e 
en tanyan yaskanpi heoinhan qa wo- 
waonsida duhaui kinhan, miniwakan 
yatkanpi sa owicade po, cante tanyan 
wicakiyuza po; wicoie wasteste wica- 
qu po, ohinni ia owicakiya po, qa 
anpetu owasin wocekiye nitawa en 
wicakiksuya po. 

I. Miniwakan on wicasta onsitca 
iciyapi. Tuwe miniwakan yatkesa 
he wanyaka po, onsiya ihduza, taha- 
yake sica; tawicu qa cinca tawa kin 
wanwicayaka po, tawokoyake onsika- 
pi, wotehdapi, taku yutapi sni, qa 
wada omanipi. Wicasta miniwakan 
yatkesa htani kta okihi sni, miniwa- 
kan kin on w'asake sni. Miniwakan 
etanhan wassuyeca yamni icf-gapi: 
Wokuje, Wowahoanica, qa Oicazo. 
II. Miniwakan km wpkicize kaga 
Tipi wanji en miniwakan yatkanpi 
kin, taku wanji heceena ohinni na- 
y anon pi: Wakantanka ostehdapi, 
nina pan pi, qa wawiyopeyapi, qa 
akicipapi. Qa tiwahe hececa en ki- 
cizapi heceena, qa siceca atkuku mi- 
niwakan yatkesa wahtedapi sni. 

III. Miniwakan nasu yusica qa 
wookahnigaqa wowiyukcan yutakuni 
sni, miniwakan yatsesa ota witko 
tkoka tipi ehpewicayapi qa tohinni 
akisnipi sni. 

IV. Miniwakan on ecana kanpi, 
ecana wayazant<api qa, ecana tapi. 
Tuwe '-miniwakan waste, miniwakan 
waste" eye cinhan, he nina itonsni. 
Miniwakan he woyatke tehike, peji- 
huta sica qa hanhinyan wicakte, wi- 
casta kektopawinge ota dehan hinah 
niunpi kta tuka, miniwakan yaticanpi 
sni kinhan. 

V. Miniwakan wocekiye kin waset- 
dakapi sni kage qa woahtani owasin 
en canku wicakicaga. Tuwe mini- 
wakan yatke sa wocekiye eye cin sni. 
Wakantanka oie nation kta cin sni, 
qa miniwakan yatke sa wocekiye 
ihaha ce. Miniwakan etanhan wo- 
cantiheya sica icage. Wicasta owo- 
tanna wocantiheva sica owasin pahta, 
tuka miniwakan yatke sa woahtani owasin kodaya, tiyooa wicakiyuhan 
qa woahtani owasin mahen iyayeya. 
Miniwakan yatkesa, he wamanu sa, 
tiwahe tawa kin yutakuni sni, qa na- 
kun Wakantanka etanhan wamakmu, 
Wakantanka inazaska kin miniwa- 
kan kin on unyusotapi kta heon un- 
qupi sni. Miniwakan on nakun wi- 
casta ota tinwicaktepi. HeKta wani- 
yetu zaptan he ehan, Minisose ei<ta, 
Winona otonwe kin ikiyena, KosKa 
zantan tiwahe wanji, atkuku, hunku 
siceca ko wioaktepi. Tehan econ 
okihipi sni, tuka sunkakan tipi ihe- 
yata ipi qa ake en ipi qa miniwakan 
nina yatkanpi, qa tawacin ehpeyapi 
hehan tehike owasin oKihipi qa tin- 
wicaktepi. 

VI. Miniwakan on wicanagi ota 
wakansica ti en ehpewicayapi. Wo- 
wapi wakan en taku wanji unyawapi. 
Wakantanka zitkana hena wanji kaes 
akiktonje sni, tu«a WaKantaiika 
zitkana ota isanpa uivawapi ece. 
Miniwakan .yatke sa innuhanna ta 
WaKautanka tuKtekten iyowinkiya 
ece. Wakantanka miniwakan ya- 
tKanpi kin nina wahteda sni, heon 
onsiwioada sni, qa witKopi kin ecuu- 
han tapi Kinhan hecetuya, qa owi- 
hanke wanin woKakije en ehpewica- 
ye — miniwakan yatke sa tuwena ma- 
hpiya ekta ye sni. Matcoce Kin den miniwakan wiyo- 
peyapi kin anaptapi. He hecetu. 
Pejihuta tiui kin en pejihuta sica tu- 
we ic.kte kta, wiyopekiyapi sni, qa 
tuwe miniwakan yatke sa kin he han- 
ninyan icikte, heon wiyopeyapi kie 
sni, he wakansica woyatKe naiias. WAKPA WASTE IYOHLOKA, 
S. D. Nov. 3, 1900. 

Eyanpaha; — 

Ito lehanl wicohan wan- 
jila laotanin kta wacin ye lo. Lecala 
Paul Magaska Sept. 29, hehan] ta. 
waniyetu 67. Wicasa kin le ovate 
okitanin ca, tuwa Keceyas slolyapi, 
nakun St. Joseph okolakiciye wa- 
niyetu 9 el opa ye lo, heon mitaku- 
vepi oyasm wicasa le wocekiye ni- 
tawa on yeksuyapi wacin ye lo. Ho 
mitaknyepi, mis wicasa kin le kici 
icikiyela waon na heon toKel okihika 
wocekiye kin skan wanyanK waon 
we lo, na kici iciyokipiya woceKiye 
waon: yunkan lehantu kin unyan- 
imayaye lo, yunKan heon anpetu 
oyasin tanka wiblukcan sni, anpetu 
oyasin woiyokisica ikoyaK waon we 
lo. Heon mitakuyepi, St. Joseph 
O. owancaya yaonpi Kin wocekiye 
on onkiksuya po! Oyasin cante wa- 
steya naue civuzape lo. 

Charles Zitkalaluta. CHEYENNE RIVER AGENCY, 
S. Dak. Oct. 6, 1900. 
Eyanpaha; — 

Ito lehanl taku wanji 
yaotanin cisi kta. Cheyenne Agen- 
cy el Sept. 80, omniciye onpi kin 
apiiciyapi, na Peter Three-leg. itan- 
can. Louis Cetansapa, okihe. 

George No-heart, wapaha yuha. 
Alex LeBeaux, wowapi kaga. John 
B. LeBeaux, mazaska awanyaka. 
Andrew Zitkala-luta, iyapi awanya- 
ka. Louis Tasunkemaza, lowan 
itancan. Thomas Kangiwanbli tiyo- 
pa awanyaka. Abraham Hektakiya, 
Moses LeBeaux, Louis Benost wa- 
yaza awanyakapi. Charles Perman, 
John Palanigi, George Larribeau, 
vvigliglapi hecapi. Victor Duche- 
iieux, Joseph Sunkaska wakpamnipi. 
Ho hena omniciye el itancanpi na 
hena omnicive itokab na wicasa wa- 
kan itoKab na Wakantanka itokab 
wowasi econ pi kta on etan woicicon- 
ze ognayan on wicayustanpi. Na le- 
iianl eya omniciye kin lila hanhinyan 
yapi esas ohinmyan yapi ecin: tuwa 
taku wanji ohankoya skan cana eca- 
na econkavnn na acana ayustan ecee 
na tuwa taku wanji hanhinyan aya 
can na wacintanka aya can na he ta- 
ku ota o->ini ecee. Ho hecel eya 
oyanke le el omniciye onpi kin tuka 
oyasin hanhinse onqonpi esas eya ta- 
ku onkuwapi oncinpi kin he onkoki- 
hipi kta hecela awacin onskanui na- 
sna onkoKihipi ececa yelo. Eya tohanl 
taku wanji econpi kta cana econpe 
lo, na tohanl taku wanji awamnayan- 
pi can ohankoya okihine lo. Tohanl 
taku wanji okihipi ca sni esas caje- 
vatapi kes oyasin okihipe lo. I ho 
mis omniciye wan el waon kin lecel 
owieawaglahnige lo, na lecel slolwi- 
cawaye lo, ca ogna wicawaglaotanin 
ve lo. Aj.ex LeBeaux. CHEYENNE RIVER A'CY, S. D. 

September 30 heehan St. Mary O. 
apikiyapi na lena oitancanpi. 

Mrs. S. Wucheneaux, itancan. 
E. Wanblisinawin, okihe. Luzy Le- 
Beaux, wapaha yuha mani. Mrs. 
Alphonsa Aruan, wowapi kaga. Ma- 
ry Hodkiss, mazaska awanyaka. 
Nellie Larrebeaux, lowan itancan. 
Julia Noheart, wakagege awanyaka. 
Mary Wnetiny, tiyopa awanyaka. 
Mrs. J. Permen, na Mary Benost, 
na Mrs. J. B. LeBeaux, wayazan 
awanyakaoi. Mrs. Zuwi LeBeaux, 
wahcakoyake heca nakun wamnaye. 
Lucy Race, Mrs. Tehiyayankewin, 
wakpamnini. 

Ho lena St. Mary omniciye ogna 
wowasi econpi kta wicayustanpi. Since the last issue of the Eyan- 
paha we received the following 
money for subsription. 

Nov. 18, Moreau River, St. Jo- 
seph and St- Mary's societies 
(Father Fintan) $6. 00 

Ignatius White Cloud, 
Wakpala 50 

Dec. 5, Moreau River, St. 
Mary's society, (F. Fintan) 7 00 

Dec- 5, Louis Hat (Wapaha) 
Cannon Ball 60 M1NIAKASTANPI. Fort Totten N. Dak.— Dec. 5, Ma- 
ry Aupetumaniwin, wanivetu 12, 
Peter Cekpa qa Tawokonzewakan 
cunwintkupi. 

Dec. 5, Simon, waniyetu 10, Ma- 
kaihpeya qa Winyanwastenacincapi. 

Dec. 5, John, waniyetu 6, Waha- 
cankaska qa Pejihutaicuwin cincapi, 
Dena owasin Father Jerome wicaki- 
civustanoi. MOREAU RIVER, S. D. 

Nov. 24, 1900. 

Eyanpaha kin; — 

Ito lehanl taku wanji 
yaotanin cisi wacin. Lecala koska- 
laka wanji ta. koska waste kin heca. 
Nov. 19, mazasKanskan 12 ehanl ta. 
Harry Iron Horse (Tokeya Wosica) 
eciyapi, wanivetu 21 hehanl ta. 
Louis Tasunkemaza cinca, hunku 
kin Wanblisnawin. Le koska kin 
Moreau River Hinhan Wakpala ena 
hapi; agency ekta wanagi makoce 
na nakun tipi wakan wan han tka 
lila tehantu; heon ake Hinhan wakpa 
ogna wanagi makoce wan teca ka- 
hnigapi ca heon hena hapi na tipi 
wakan cola tka lila wicota hapi, Fa- 
ther Fintan, O. S. B. ekta hi na wi- 
cahapi kin el wocekiye yuha na lila 
tanyan hapi. Le wanna wanagi ma- 
koce kin sutaya kahnigapi nayustan- 
pi, na nakun omniciye tipi wanna 
kagapi na nakun tokata bloketu kin 
tipi wakan wanji el inajin kta keya- 
pi, nakun wanna makoce kin sutaya 
qupi. Ho hecel Hinhan wakpa omni- 
ciye kin hunkapi sni esas taku cinpi 
na cajeyatapi ecel econpi na ogna 
yapi na okihipi. 

Alex LaBeau. Africa makoce ekta Isantanka 
Boer ovate kin dehanyan nahanh kici 
kizapi. Boer ovate kin cistina esta 
nina ohitikapi. Isantanka akicita 
400 wayaka wicayuzapi. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAUA. WAKPA WASTE IYOHLOKE, 
S. D. Nov. 8, 1900. 

Eyanpaba; — 

Mitakolapi, St. Joseph 
owancaya vaonpi km oniniciye tanka 
wan tuktel el vanke kte cin nahanhoi 
tanyan nayanbnpi sni. heon etanhan 
mitakolapi le wakta ciyapi wacin ye 
lo. Eya mitakolapi, le omniciye kin 
ontankapi soiye lo qeyas mitakolapi 
omiiiciye tanka onyauupi kin heon 
wouila onyuhape lo. Ho heon wana 
mitakolapi wamnaunniciyaoe lo. 
Sept. 8, hetanhan econuonpe lo. 
Pcewaniyanpi kin 6 henakecape lo, 
na sunkakan km 4 na taheaskaua 1, 
na mazaska $31 .00. ho hecetu. Na 
onina omnieive kin hena ins tokel 
womnaye econpi kin iseya tohanl 
okihlpi kin klaotaninui kte lo. Wa- 
kuawaste iyoliloKeel omniciye tanka 
kte lo, mitakuyepi, le on wakta. ci 
vaui wacin ve lo, nakun wana tipi 
wakan inikitawapi kin kioanvanpe lo. 
Henala epin kte ca St. Joseph O. 
oyasin cantewasteya nape oiyuzape 

lo. ClIAELKS ZiTKALALUTA. ROSEBUD, RED LEAF CAMP 
CREEK, S. DAK. 

St. Joseph omniciye lei unpi kin 
Oct. 10. omniciye ap-yapi na lena 
oitancanpi wicayustanpi. 

Paul Napesni, icancan. Levi 

Wanblina okihe. Phil. Caroo, ma- 
zaska awanyaka. James B. S. olo- 
wan itancan. John Hehakag', wo- 
wapi kaga. Sunkmanitu-wanhh, lya- 
pi avvanvaka. Matowaste, wayazan 
awajiyana. William Matowahaean- 
ka, wamnayan. Beliakawanbli, ti- 
vopa awanvana: Cetankokioaui, 
William WocantoknaKa. oklikiepi. 

Ho lenakeca Wakantanka wo was! 
ecakiconpi kta wioayustanui. 

Ho hehanl taku wanjikji blaotanin 
kta. Nov. 10, Ben Garry Robie Lar- 
vier kici wakankiciyuzpi. 

Na hehanl lei hekta Sept. 21, Paul 
Napesni cinca wan te lo. 

John Wiyusin eciyapi, na hehanl 
Levi Wanblinala cinca July 31, 
os tan ta. 

Martha Kahamiyeyewin, na hehanl 
sinaska tanhan Samuel Long-bear 
St. Joseph omniciye el tima kli ye lo. 

Ho hekta Dec. 30, 1897 hetanhan 
tokaheva unhiyupe lo, omniciye kin 
le inaji onkiyape lo. Wicasa lena- 
keca wounkiyapi; Paul Napesni, 
Levi Wanblinala, John Hehakagi. 
Ho yunxan lehantu kin wana wicasa 
lenakeca 36. ho hekta omniciye qon 
le maji unkiyapi na ehantan waniye- 
tu yamni onkupi ka maa mahel ta- ku econqonui selececa ye lo, kas mi- 
takuyepi, onaonyahonpi sni eyape ca 
ye lo ? ka lehanltu qon he wana taku 
unkapi qon he wana onkablezapi. 
yunkan Wakantanka wowasi ecaon- 
Kiconpiqon he wana slolonkiyapi he- 
on etanhan lehanl naonyecihonpi on- 
cinpe lo. Mitakolapi, incin tiui wa- 
kan ikiyela unskanpi sni kin neon 
onhunkapi sni yelo. Yunkan lehantu 
kin wana waonsakapi selececa on 
etanhan St. Joseuh okolaku-iye va- 
onpi Kin lyuskinyan naonyecihonui 
ni ecanmi ye lo. Ho iniiakolapi, 
eyas hehanyan kel eua wac;n ye lo. 
Nitakolapi wanji he miye ye lo. 

John Hehakazi. ROSEBUD AGENXY. S. DAK. 

Canoiipasapa Wakpaiasa ovanke 
el St. Mary okolakiciye onpi kin mi- 
takuye Smasapa Eyannaha yaotanin 
cisi Kte. Oct. 10 ehanl Sr. Mary oko- 
lakiciye apionkiciyaui yunkan lena 
oitancanui. 

Tunkainaniwin, wiyokihe ava. 
Anpetu wakan win icancan. Oyewa- 
kanwin, okihe. Rosie Larvier. ma- 
zaska awanyaka. Tasakyewakanwin. 
wowapi kaga, Wowastewin. iaui 
awanyaka, Juiia Larvitr. wayazan 
awanyaka, AKitapiwin, wokagege 
awanyaka, Wicoiewin wamnaya. 

TasnnKeluiawin, tiyooa awanvaka. 
Wan bi ioki n van win . can n nay u ha win . 
oklikleni. Bo henakeca Wakantan- 
ka ihukuya htan'ipi kta wicayustanpi. 
Wakantanka taomniciye kin winyan 
tomlala lyaitK bnkiyapi lenaonkeoapi. 
Oyevvakaiivvin, Tasunkel utewin. 

Wanbliokinvan win. Akiiapiwin, ho 
hena tout St. Mary omniciye econ- 
qonpi, yunkan etanhan St. Mary O. 
21 wieunkamnaoi; ake Sinaska eta>,- 
han winyan wan opa, Nihinciyewin 
eciyapi. Ho hecece mitakuyepi. 

waniyetu yainni omniciye econqonpi 
tka uiweni onklaotaninpi snitka, he- 
cel mitakuyepi St. Mary okaspe tona- 
kiya vaonpi win wocekiye on onye- 
ksuvapi kta wacin ye. Tipi wakan 
cola omniciye kin el onskanpi, owan- 
kayujajapi otoiyohi nmionkiciyapi. 
ho hecetuwe, St. Mary kin cantewa- 
steva nape ciyuzani. 

Oyewakak W I U" . FORT TOTTEN, N. D. Dec. 1 1900. 
Evanuaha kin; — 

Mitakuyepi, ito cle- 
han taku wanjigji epe kta wacin. 
Ito ptihan Sisseton ekta wicasa wa- 
kan omniciye heciya wai, unkan 
Dakota koska qa winyan omniciye 
yuhapi; hena mazaska womnaye hdohipi qayuwitayapi, unkan $1500. 
70 yuwitayapi. Dena wotanin waste 
on heconpi; heon mitakuyepi, taku 
wanji awacanmi kin he de e. Sina- 
sapa oKodakiciye en opaui kin unkis 
eya de ohinniyan econqonpi kta tka 
ecanmi. deceit on hecanmi: Wanna 
waniyetu ota okodakiciye en onya- 
Konpi heciyatannan on hecanmi. I- 
cin dena okodakiciye heoncapi, St. 
Joseph okodakiciye token onkicagipi 
kta hecinhan ito, mis eva awacanmi 
Kecanmi; hecen obdake kta awacan- 
mi, onkan ctecen awacanmi ve do. 
l.to woceKiye he ina onyanpi, qa Si- 
nasana nena ate wicaonyanpi. heon 
mitaKuyepi. tai<u wanji eoe kte cin 
he cite: Wanna wacinonkiciyapi kta 
iyehan onhipi kecanmi, womnaye he 
waKe kta. Dena token on vuwita- 
yapi e onhnakapi kinhan onKiwastepi 
Kecanmi. llmuhanna tipi waian 
t'jwe cinpi kinnan. de etanhan un]_>i 
Kta, qa nakun wotanin waste tukte 
avapi iviiiian etaniiait unpi kte; taku 
decekcen on ivAaste Kta kecanmi ye 
do. Miiakuyepi v.iyukcaiini kin 
sotaya awaonciiuii kinhan, wicasa wi- 
colian econoonpi Kta kecanmi ye do. 
MatosKa miiaknve hekta Kyai paha 
en iapi wanji eya. unkan hecetu wa- 
dake. July 1901 hee waonyustatipi 
Kta eya, Unkan hecetu watiake; 
iieon mtakuyepi, tona koska okoda- 
Kiciye en itancan unpi hena de ohna 
nina wiyukcanpi qes ecanmi, 

Tona wowapi de wandakapi owa- 
sin nape ciyuzaoi, 

WASUICASNAAtANI. WOCEKIYE ON WICA- 
KTEPL China ovate nina tanka. wicasta 
woyawa tanka opawinge topa (400. 
000.000) henakecapi. Ovate kin de 
wakagapi ohodaoi, wotanin waste 
eciyatanhan taku nation cinpi sni. 
heon etanhan wocekiye owasin kiua- 
jinpi qa inangwicayapi kta kuwaoi. 

Decana China makoce ekta Bina- 
saoa itancan (bishon) qa sinasapa 
qeva wu-akteoi. 

Makoce okasne en itancan kin ive 
ti kin en wicakico oa tanyan awan- 
wicavake kta konza tuka wanna ti 
kin en ipi qehan, nane kin pawica- 
htapi, qa. iyehca owasin wicakte. 
Hehen makoce okaspe itancan akicita 
qeva om winohca wakan tipi kin ekta 
ipi qa winohca wakan kin hena na- 
kun wicayuzapi. 

Winohca wakan kin hena mazaska 
qa wicasta otanin kin heca wicaqu 
kta, keya. tuka wicadapi sni. 
Heon etanhan wicaktepi; qa nakun Chinse sinasapa qa Chinese winohca 
wakan bO wicaktepi. Nakun wasicu 
tona en yukanpikin owasin wicaktepi. 

June vvi eehan Shan Si makoce 
okaspe kin en taku wanjio-ji icajeyad 
pica sni econpi. Wicasta, winyan 
ko wicaktepi. 

Wayawa tipi 15 tona en onpi kin 
ohcloka tard<inkiyan (cisterns) en 
naicilimapi tka, hen iyewicayapi, 
can en iyawicakaskapi, qa toka- 
heva wicaktepi kin hena tawepi kin 
yatkewicaKiyapi; hehan wicaktepi. 

C'ninese sinasapa wan qa wocekiye 
opaui kin nonpa najica iy ayapi. tuka 
wicayuzani qa tipi cistina wan en on- 
nawicatakapi, hen hulinagwicaya])i. Motesano, Mo. — C. H. Beehler mini- 
qa siha iyutapi 40 hehanyan qa, unkan 
wicatancan huhu yamni iyeya. Wanna 
waniyetu ota h en yankapi sceca; wica- 
tancan huhu kin siha iyutapi akenom 
hanska. Cherry Creek, Leslie P. O. 

Nov. 29, 1900. 

To our most faithful Eyanpaha; — 

Eyaiipaha unkitawapi teunhi- 
lapi kin ake iapi conala on onaun- 
yahonpi kte. Tokaheva wicasa wanji 
Charles Half eciyapi e tipi wakan 
unkitawapi lei un kta e wana el hi, 
Nov. 20, he anpetu el na heon owa- 
sin cante unwaste hce nakes letanhan 
anpetu wakan eca waceunkiyapi kte 
cin heon ibluskm. Bo ito hehanyan 
ito hecel ena wacin e eoe lo. Ho 
vunkan tona St. .Joseph O. oyapapi 
kin taku wanji ableza e epin kte lo. 
Kahantu kas wacantkiyapi on na wo- 
okive hca un sehans Christmas wa- 
econ wacin po, na waonsilapi on wo- 
okiye econ wacin po! Tuwa onsike 
cin he eletonwan po; wablenicapi na 
wiwazicapi ko hena el ewicayaton- 
wanui na onsiwicalapi kta on Wa- 
kantanka el niciconzapi kin heon, 
Icin wowapi el lecel eye lo: Tuwa 
waonsila sni kin wowaonsila wanil 
woyasu eceela qupi kta ce. Ho heon 
ito akibleza po! Tuwe wan taku 
\aquuj na he ito inonpa kin ins eya 
tanvan wanicuoi kta on hecel oiwan- 
vang wakicupi sni yo, inse he Lakol 
(jtuhanpi eceela heconpe lo. Heon 
letanhan akibleza po, na Christinas 
can el taku otKeyapi kta hecina onsi- 
kapi kin hena tawapi kte. Ho toke- 
sa ake tokel epin kta bluha tka hena 
toksa epin kte. Tona le wanlakapi 
owasin nane ociyuspapi, nihunka 
wanji he miye. 

FlKTAN H. CUELEY, 

Secretary. Bernard Two-hearts, St. Michael's 
Church piyapi kta on okiya $1.00